Si encara no has fet la teva preinscripcio:

Ajut i tarifació social

2021/2022

Escoles bressol municipals
Ajuntament de Mollet del VallèsQuè cal fer per sol·licitar l'ajut o la tarifació social?

1 Introdueix les teves dades.
2 Un cop finalitzat el procés, rebràs al teu correu una notificació de la sol·licitud.
3 Signa la solicitud des de l'enllaç de la notificació (si no signes la solicitud NO es farà efectiva)


Introdueix les dades per demanar l'ajut:

DADES DEL SOL·LICITANT (PARE, MARE O TUTOR LEGAL)


DADES DELS ESCOLARS PER ELS QUE ES SOL·LICITA L'AJUT PER ESCOLA BRESSOL

INFANT 1
INFANT 2

SOL·LICITO ajut d’escola bressol/tarifa social per al curs 2021-22.

DECLARO certes les dades consignades en aquesta sol·licitud i que estic informat/ada de l'obligatorietat de presentar aquells documents que permetin verificar-ne les dades. Així mateix, declaro no incórrer en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de persona beneficiària de subvencions segons recull l’art. 13 de la Llei 38/2003, i estar al corrent de les meves obligacions fiscals i amb la seguretat social i que en aquesta data no tinc deutes de naturalesa tributària amb l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

 

AUTORITZO a l’Ajuntament a fer el pagament de l’ajut a l’escola bressol on estan escolaritzats els fills o filles de les persones beneficiàries

 

AUTORITZO a l'administració perquè, a fi de verificar tot allò declarat en aquest formulari, comprovar l'adequat compliment de totes les condicions necessàries per a l'accés a l’ajut sol·licitat, i les prohibicions i limitacions imposades per la legislació, efectuï les gestions de consulta de dades a fi i efecte exclusivament de tramitació d’aquesta sol·licitud. Si no voleu donar aquesta autorització senyaleu la casella següent  


DECLARO que els membres de la Unitat Familiar (UF) majors de 16 anys em designen com a representant en relació a tots els procediments als quals donés lloc aquesta sol·licitud d’ajut, i AUTORIZEN la consulta per via telemàtica de les dades personals necessàries ens els mateixos termes esmentats per a la persona sol·licitant. Com a sol·licitant, accepta aquesta representació.


membres Unitat Familiar majors de 16 anys

Tutor 1
Tutor 2
ALTRES 1
ALTRES 2
ALTRES 3
ALTRES 4
ALTRES 5
ALTRES 6
ALTRES 7


  1. REQUISITS PER ACCEDIR A L’AJUT: 

 

  1. 1. Estar empadronades a Mollet del Vallès i tenir residència legal al país.
  2. 2. Tenir fills matriculats en una escola bressol municipal de Mollet del Vallès
  3. 3. Presentar la sol·licitud en el termini i la forma establerts a la convocatòria.
  4. 4. Les persones beneficiàries no han de tenir deutes de naturalesa tributaria amb l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
  5. 5. La Unitat familiar no ha de superar els llindars econòmics següents (en cas d’ingressos superiors, es podrà acollir a la tarifació social)

 

Membres Unitat Familiar

TRAM DE RENDA FAMILIAR

2

inferior a

7.967,73 €

3

inferior a

10.437,73 €

4

inferior a

12.589,01 €

5

inferior a

13.784,17 €

6

inferior a

15.696,43 €

7

inferior a

17.210,30 €

 

  1. DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA A PRESENTAR

 

El NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar i llibre de família.

Declaració de l’IRPF de 2020 de tots els membres obligats a presentar-la. 

En cas que no es presenti la declaració de l’IRPF, s’ha d’aportar la documentació que permeti conèixer totes les dades de renda i patrimoni necessàries per a la valoració de l'ajut a través de l’esborrany de la declaració, o bé document de dades fiscals descarregat de l’Agència Tributària o document, o certificat de dades fiscals de l’exercici 2020 de l’Agència Tributària.

 

En cas que algun membre de la Unitat Familiar hagi entrat en situació d’ERTO amb data posterior a 1 de gener de 2021, ha d’aportar el certificat acreditatiu d’aquesta situació, on figuri el període de vigència de l’ERTO, o acrediti que està vigent en la data presentació d’aquesta sol·licitud d’ajut. 

 

  En cas de separació o divorci, el conveni o la sentència on consti la custodia única o compartida dels beneficiaris de l’ajut,  i si hi ha pensió d’aliments per als fills, l’import establert. En cas de custòdia compartida, o parelles  separades sense conveni o en tràmit, computa la renda del pare i la mare biològics tot i que no convisquin.

En cas de custòdia única, amb parella nova convivent, comptaran també els ingressos d’aquesta.

 

IMPORTANT: En el cas que no s’aporti la documentació obligatòria esmentada anteriorment,  l'Ajuntament la  requerirà al sol·licitant mitjançant SMS Certificat al telèfon mòbil facilitat,  perquè la aporti, en un termini màxim de 10 dies hàbils, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o normativa que la substitueixi

 

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA OPCIONAL: (No cal aportar els documents marcats amb *, atès que l’Ajuntament farà les consultes per mitjans telemàtics)

Si és el cas, títol de família nombrosa  expedit per l'organisme competent on consti categoria especial o general.(*)

Si és el cas, títol de família monoparental expedit per l'organisme competent, on consti categoria especial o general.(*)

Si és el cas, per infants en acolliment, resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

Si és el cas, la resolució de reconeixement de grau de discapacitat emesa per l'organisme competent.(*)

En casos de dones víctimes de violència de gènere, la documentació que ho acrediti.

En cas de malaltia greu d'algun membre de la unitat familiar inclòs l’infant, informes mèdics que ho acreditin. 

En cas de reconeixement de situacions de dependència, la resolució acreditativa del grau de dependència. 


Adjunta els documents necessaris: