Preinscripció
(fora de termini)
2022/2023

Escoles bressol municipals
Ajuntament de Sant Cugat del VallèsPassos de la preinscripció:

1 Escull les escoles bressol municipals, ordenades segons la teva preferència.
2 Omple les dades de l'alumne/a.
3 Omple les dades de la mare o el pare o el tutor/a legal.
4 Escull els barems i adjunta-hi els documents.
5 Recorda que fins que no es validi la sol·licitud per part de l'Ajuntament o l'escola bressol municipal, no rebràs el pdf de la preinscripció al teu correu electrònic.

Preguntes freqüents

-Vull més informació abans de realitzar la sol·licitud.
En el següent enllaç podràs trobar tota la informació de les preinscripcions.

- Quins són els criteris de puntuació per la preinscripció de les escoles bressol municipals d'aquest curs?

Per ordenar les sol·licituds d’admissió i assignar les places dels centres quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, s’apliquen els criteris generals de prioritat i, quan pertoca, els criteris complementaris.
Per desfer les situacions d’empat que es produeixen després d’aplicar els criteris de prioritat, l’ordenació de les sol·licituds es fa mitjançant sorteig públic.
Pel criteri de proximitat al centre no es pot acumular més d’una puntuació, malgrat es doni més d’un dels supòsits previstos.
Cal presentar documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
La falsedat o frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Criteris generals:
50 punts Existència de germans escolaritzats al centre
30 punts Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui a l’àrea d’influència del centre
20 punts Quan a instància del pare o mare, tutor/a, o guardador/a de fet, es prengui en consideració, en comptes del domicili de l’alumne/a, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquesta és dins l’àrea d’influència del centre
10 punts Quan el domicili habitual és al mateix municipi on és ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència
15 punts Quan el pare o la mare, tutor o la tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania

Criteris complementaris:
10 punts Quan el pare, mare o tutor/a legal treballen al centre
10 punts Pel fet de formar part d’una família nombrosa
10 punts Pel fet de formar part d’una família monoparental
10 punts Pel fet que l’alumne/a hagi nascut en un part múltiple
10 punts Quan l’alumne/a es troba en situació d’acolliment familiar
15 punts Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans
10 punts Si s’acredita la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme

Reenvia't la notificació electrònica de la teva cita

Dades de contacte de les escoles bressol municipals

EBM Cavall Fort | 935836797 | a8062882@xtec.cat
EBM El Molí | 935657096 | escoletaelmoli@doblevia.coop
EBM El Niu | 936744496 | a8045719@xtec.cat
EBM Gargot | 936749450 | a8045732@xtec.cat
EBM La Mimosa | 936748982 | a8045720@xtec.cat
EBM Montserrat | 936740064 | a8072863@xtec.cat
EBM Tricicle | 935836798 | a8062894@xtec.cat
EMD Valldoreix | | escolabressol@valldoreix.cat